اسامی ومشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشوربه روز رسانی آذر ۱۳۹۹

به ترتیب حروف الفبا برحسب نام کامل موسسه
توجه: متقاضیان محترم در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات زیر، الزم است نسبت به تاریخ انقضاء مجوز صادره دقت الزم راداشته
باشند.
– موسساتی که اعتبار مجوز فعالیتشان منقضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند.

فهرست موسسات لغو مجوز شده، تعلیق شده وعدم تمدیددرلیست جداگانه تهیه شده است.ضروری است جهت حصول اطمینان هرچه بیشتر،
لیست مزبور و فهرست دانشگاههای معتبر در لیست اداره کل دانش آموختگان را نیز مطالعه فرمائید.

– لطفا به نکات ذیل نیز توجه شود:
– هر موسسه یا شرکت خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور فقط برای کشور یا کشورهایی که نامشان در مقابل نام موسسه درج
گردیده (ستون حوزه فعالیت) اجازه اقدام دارد. بنابراین متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که موسسه مورد نظر آنان به هیچ وجه
اجازه اقدام برای سایر کشورها را ندارد.
– مجوز صادره فقط برای فعالیت در شهری است که در این فهرست (ستون محل دفتر) قید گردیده است. لذا موسسات اجازه فعالیت
در شهرهای دیگر کشور حتی شعبه و یا نمایندگی را ندارند.
– هریک از موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور صرفاً مجاز به تبلیغ درستون ” آدرس الکترونیکی و سایت اعلام شده” به
سازمان می باشند و تبلیغ در سایر سایت های الکترونیکی و همکاری با سایر موسسات اعزام دانشجو و تبلیغ سایرحوزه های فعالیت کاملا غیرمجاز و از درجه اعتبار ساقط است.
– برگزاری دوره ها و آزمون زبان جهت ورود به دانشگاههای خارجی و برگزاری آزمون دانشگاه خارجی در ایران با هدف ورود به
آن دانشگاهها بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصالح ممنوع می باشد.
موسساتی که آدرس دفتر آنان تغییر کرده و با نشانی مندرج در این فهرست مطابقت ندارد، لازم است در اسرع وقت نشانی جدید را به صورت مکتوب به سازمان امور دانشجویان اطلاع دهند.

لینک موسسات مجاز اعزام دانشجو

دیدگاهتان را بنویسید