وزارت علوم و بهداشت ایران نیز دانشگاه های زیر را مورد تایید قرار داده اند:

 

دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست

دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

دانشگاه کوروینوس

دانشگاه علوم کشاورزی گودولو

دانشگاه اتوش لورند

دانشگاه سملوایز

دانشگاه سگد

دانشگاه پچ

دانشگاه دبرسن

 

تحصیل در این کشور به زبان انگلیسی بوده و متقاضیان با توجه به توانایی های خود از امکان شرکت در آزمون های ورودی یا ادامه تحصیل در سایر کشورهای اروپایی برخوردارند.

 

لینک وزارت علوم

لینک وزارت بهداشت